Overige rechtsgebieden

 Wij zijn ook actief op het terrein van de Wet open overheid, subsidies, bekostiging, contracteren met de overheid, onrechtmatige overheidsdaad, planschade, de Algemene verordening gegevensbescherming en telecommunicatierecht. Zo stonden wij een gemeente en een sociale dienst bij in een procedure over bekostiging door het Rijk van de Wet werk en bijstand. Ook gaven wij een gemeente advies over diensten van algemeen economisch belang (DAEB) in relatie tot projecten voor duurzame elektriciteitsopwekking. Een gesubsidieerde instelling adviseerden wij over het staatssteunrecht. Verder gaven wij een overheidsinstelling advies over de subsidiëring van een sportaccommodatie in relatie tot het staatssteunrecht en de Wet markt en overheid en de aangekondigde wijziging van die wet. In zijn rol als plaatsvervangend voorzitter van de Bezwarencommissie van de provincie Zuid-Holland, en eerder (tot eind 2019) als plaatsvervangend voorzitter van de Commissie rechtsbescherming van de provincie Groningen, is Rob Wertheim medeverantwoordelijk (geweest) voor adviezen over vaak ingewikkelde dossiers op het terrein van de (oude) Wet openbaarheid van bestuur, subsidies, planschade en de Algemene verordening gegevensbescherming. Rob is co-auteur geweest van verschillende edities van Tekst & Commentaar Telecommunicatie- en privacyrecht. Joost oude Egbrink heeft cum laude het examen van de Grotiusopleiding Algemeen bestuursrecht gehaald. Ook hij kan u adviseren op de verschillende deelgebieden van het bestuursrecht. Joost heeft daarnaast ervaring op het terrein van het arbeidsrecht, het strafrecht en het huurrecht.

Geverifieerd door MonsterInsights