Natuurbeschermingsrecht

Wij hebben kennis en ervaring op het terrein van het natuurbeschermingsrecht. Voorafgaand aan de invoering van de Wet natuurbeschermingswet hebben wij samen met advocaten van ons samenwerkingsverband SAM Advocaten cursus gegeven aan gemeenten. Momenteel procederen wij bijvoorbeeld tegen een horeca-uitbreiding in de omgeving van Natura-2000-gebied. Ook adviseerden wij over uitbreiding van een veehouderij en procedeerden wij tegen een windpark waar de soortenbescherming en de gebiedsbescherming uit de Wet natuurbescherming een rol speelden. Wij volgen de ingewikkelde rechtspraak op landelijk en EU-niveau op de voet, bijvoorbeeld over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het PAS is onderuitgegaan bij de Raad van State. Voor bepaalde projecten zal een ADC-toets moeten worden verricht. Eerdere rechtspraak over bijvoorbeeld de (on)mogelijkheden van (extern) salderen wordt nu weer van belang. Wij adviseren u met plezier.