Rob Wertheim

mr. drs. R.S. (Rob) Wertheim advocaat
Rob Wertheim heeft sinds 1996 ervaring als advocaat, met een onderbreking van vier jaar bij de overheid, als juridisch medewerker bij het Agentschap Telecom in Groningen. Rob heeft de in de advocatuur bekende specialisatieopleidingen Grotius Algemeen bestuursrecht (cum laude) en Grotius Omgevingsrecht voltooid. Rob heeft verschillende publicaties op zijn naam staan; zie ook hieronder. Hij is deeltijddocent bij de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Sinds mei 2015 is Rob aangesloten bij SAM Advocaten, een samenwerkingsverband van in het omgevingsrecht gespecialiseerde, zelfstandig gevestigde advocaten. Per 1 mei 2019 is hij benoemd als lid en plaatsvervangend voorzitter van de bezwarencommissie van de provincie Zuid-Holland. Rob werd van augustus 2021 tot en met mei 2023 in deeltijd extern ingehuurd door PlasBossinade Advocaten N.V. Als advocaat werkt Rob voor overheden, woningcorporaties en het bedrijfsleven en particulieren. Zie hier voor een indruk van de door Rob behandelde zaken en zie hier voor de geregistreerde rechtsgebieden.

Opleiding

 • Universiteit Utrecht (doctoraal examen) (mr.) (rechten) (1995)
 • Rijksuniversiteit Groningen (doctoraal examen) (drs.) (Slavische talen en culturen) (2007)
 • Beroepsopleiding advocatuur (1999)
 • Grotiusopleiding algemeen bestuursrecht (2001, cum laude)
 • Grotiusopleiding Omgevingsrecht

Milieurecht en ruimtelijkeordeningsrecht (omgevingsrecht)

Rob heeft bij de Grotiusacademie de opleiding Omgevingsrecht gevolgd. Hij doceert omgevingsrecht via het PAO-bureau van de Rijksuniversiteit Groningen en adviseert en procedeert veelvuldig op het terrein van het omgevingsrecht.

Subsidierecht

Rob heeft een ruime ervaring met zaken op het terrein van het subsidierecht. Ook als lid en plaatsvervangend voorzitter van de Bezwarencommissie van de provincie Zuid-Holland en eerder als lid van de Commissie rechtsbescherming van de provincie Groningen krijgt en kreeg hij met regelmaat ingewikkelde subsidiekwesties onder ogen.

Wet open overheid (voorheen: Wet openbaarheid van bestuur)

Rob heeft voor verschillende overheden Wob/Woo-verzoeken beoordeeld en afgehandeld. Namens cliënten dient hij zelf soms ook verzoeken in. Rob kan u bij het opstellen en beoordelen van verzoeken bijstaan en langs de klippen manoeuvreren van deze op het oog eenvoudige wetgeving.

Onrechtmatige overheidsdaad/overheidsgerelateerd civielrecht

Het onrechtmatige-daadsrecht en het contractenrecht vertonen bijzondere kenmerken zodra een overheid partij is. Rob kan u adviseren als u een overheid wilt aanspreken uit hoofde van onrechtmatige daad of wilt contracteren met overheden. Hij staat ook overheden met raad en daad bij.

Bestuursrecht

Rob heeft bij de Grotiusacademie de opleiding Algemeen bestuursrecht cum laude afgerond. Hij is deeltijddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen en auteur van verschillende bestuursrechtelijke publicaties.

Lid van

Nevenfuncties

 • lid en plaatsvervangend voorzitter Bezwarencommissie van de provincie Zuid-Holland (sinds 1 mei 2019)
 • deeltijddocent Rijksuniversiteit Groningen (“RUG”), Vakgroep bestuursrecht en bestuurskunde (sinds september 2003)
 • lid redactie monografieënreeks Bestuursrecht in praktijk, Wolters Kluwer (sinds 2007)
 • annotator Bouwrecht (ISSN 2589-0190), Wolters Kluwer (sinds 2004)
 • extern adviseur PlasBossinade Advocaten N.V. (deeltijd, augustus 2021 tot en met mei 2023)
 • docent Beroepsopleiding advocaten, omgevingsrecht (maart 2015-juni 2021)
 • voorzitter Stichting Cortegaerdt (1 maart 2017-21 juni 2021)
 • lid en plaatsvervangend voorzitter Commissie rechtsbescherming van de provincie Groningen (maart 2015-31 december 2019)
 • lid provinciale staten van Overijssel voor D66 (9 november 2016-27 maart 2019)
 • legal expert De Haan advocaten & notarissen, vestiging Zwolle (deeltijd, juni 2015-januari 2019)
 • secretaris Zwolsch Juridisch Genootschap (juni 2006-mei 2017)
 • lid Hoor- en adviescommissie voor de bezwaar- en beroepschriften provincie Noord- Brabant (2008-2012)
 • lid bestuur Oudervereniging van het Gymnasium Celeanum, Zwolle (maart 2012-juni 2016)
 • voorzitter medezeggenschapsraad Gymnasium Celeanum, Zwolle (2013-2015)

Gegeven cursussen (selectie vanaf 2015):

 • jaarlijks sinds 2015, Beroepsopleiding advocaten, keuzevak Omgevingsrecht, onderdeel Wet ruimtelijke ordening
 • 2015-2019, 2022, 2023, eenmaal per jaar, hoorcollege Rijksuniversiteit Groningen, Bestuursrecht 3, De uitspraak van de bestuursrechter en finale en tijdige geschilbeslechting
 • halfjaarlijks sinds medio 2015, Actualiteiten omgevingsrecht, SAM Advocaten, aan gemeente- en provincieambtenaren
 • 17 november 2016, SAM Special Wet natuurbescherming, samen met mr. Susan Schaap en mr. Eelco de Jong, aan gemeente- en provincieambtenaren
 • jaarlijks tot en met 2018 in het najaar, Actualiteiten omgevingsrecht via het PAO-bureau van de Rijksuniversiteit Groningen, in wisselende samenstelling (prof. mr. K.J. de Graaf, dr. H.J. Tolsma, prof. mr. G.A. van der Veen)

Publicaties

2001

 • Commentaar op art. 10.08-10.19 (elektromagnetische compatibiliteit, randapparaten, radiozendapparaten), in: P.C. Knol (red., et al.), Tekst & Commentaar Telecommunicatiewet, Deventer: Kluwer BV – 2001

2005

 • A.R. Neerhof en R.S. Wertheim, Afstemming en integrale besluitvorming in het omgevingsrecht, in: M. Herweijer (red., et al.), Alles in een keer goed, Juridische kwaliteit van bestuurlijke besluitvorming, Deventer: Kluwer BV – 2005
 • Commentaar op art. 10.08-10.19 (elektromagnetische compatibiliteit, randapparaten, radiozendapparaten), in: P.C. Knol (red., et al.), Tekst & Commentaar Telecommunicatie- recht, Deventer: Kluwer BV – 2005(2)

2006

 • De bestuurlijke maatregel, in: A.R. Neerhof (red., et al.), Algemeen bestuurs- recht/Bestuursprocesrecht, Den Haag: Sdu Uitgevers bv (z.j., losbladig)

2008

 • De wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken, Bouwrecht 2008, p. 864-870.
 • J.M. Smits, R.S. Wertheim, Commentaar op hoofdstuk 10 Telecommunicatiewet, Uitrusting, in: P.C. Knol (red., et al.) Tekst & Commentaar Telecommunicatierecht, Deventer: Kluwer BV – 2008(3)

2011/2012/2013/2014/2015

 • SDU Opmaat, Bestuursrecht (elektronisch); Artikelsgewijs commentaar op afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Uniforme openbare voorbereidingsprocedure); in boekvorm: Den Haag 2011 (ISBN 978 90 12 38658 6) (in elektronische vorm geactualiseerd in 2012 en 2013, en in boekvorm in 2014, ISBN 978 90 12 39234 1)

2013

 • J.M. Smits, R.S. Wertheim, Commentaar op hoofdstuk 10 Telecommunicatiewet, Uitrusting, in: P.C. Knol (red., et al.) Tekst & Commentaar Telecommunicatie- en privacyrecht, Deventer: Kluwer BV – 2013(4))

2015

 • J.M. Smits, R.S. Wertheim, Commentaar op hoofdstuk 10 Telecommunicatiewet, Uitrusting, in: P.C. Knol (red., et al.) Tekst & Commentaar Telecommunicatie- en privacyrecht, Deventer: Wolters Kluwer – 2015(5)
 • R.S. Wertheim, Het Agentschap Telecom, in: F.J.H. Mertens, E.R. Muller, H.B. Winter, Toezicht. Inspecties en autoriteiten in Nederland, Deventer: Wolters Kluwer (2015), p. 309-338

2018

2019

 • R.S. Wertheim, Functies van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure in het licht van recente ontwikkelingen in de rechtspraak, JBplus 2019 (nummer 4), p.14-36 (peer reviewed).

2021

 • R.S. Wertheim, ‘C-826/18, Stichting Varkens in Nood and others v College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren (Judgment of 14 January 2021) – Case Note’, REALaw 2021/3, p. 47-69 (peer reviewed).

2022

 • R.S. Wertheim, ‘Uitrusting’, in: G.P. van Duijvenvoorde, S.J.H. Gijrath & P.C. Knol, P. C. (red.), Inleiding telecommunicatierecht, Den Haag: SDU Uitgevers 2022, p. 197-204 (Monografieën Recht en Informatietechnologie; vol. 9).

2022

 • R.S. Wertheim, ‘Van inspraak als sociale techniek naar de sneller-en-beteraanpak, De Omgevingswet en de geschiedenis van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure,’ in: H.C.W.M. Moesker & W.M.J.M. Heijltjes (red.), Veranderend Bouwrecht, 25 jaar VBR-A, ‘s-Gravenhage- Stichting Instituut voor Bouwrecht 2022, p. 163-188

Annotaties onder rechterlijke uitspraken

in: Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB), Deventer: Kluwer BV (ISSN 0165-0580):

2003

 • ABRS 11 december 2002, AB 2003, 466 (belanghebbende, verschillende oordelen rechtbank, rechtszekerheid)

2004

 • ABRS 17 september 2003, AB 2004, 229 (kapvergunning, belanghebbende)
 • ABRS 24 december 2003, AB 2004, 420 (vergunning Wet op de openluchtrecreatie; derde wie eerder een vergunning is geweigerd, geen belanghebbende)

2005

 • ABRS 19 maart 2003, AB 2005, 41 (kapvergunning; belanghebbende kraker; procesbelang)
 • ABRS 16 maart 2005, AB 2005, 191 (APV-vergunning seksinrichting; koppeling met bestemmingsplan; uitleg bestemmingsplan)
 • ABRS 9 februari 2005, AB 2005, 226 (bekendmaking beslissing tot toepassing bestuurs- dwang bij onbekende overtreder; begunstigingstermijn en spoed; op schrift stellen en spoed; andere wettelijke grondslag besluit op bezwaar; grondenfuik)
 • ABRS 27 april 2005, AB 2005, 389 (ontbreken zorgvuldig onderzoek kapvergunning)

2006

 • ABRS 29 maart 2006, AB 2006, 415 (bekendmaking van een besluit mag geschieden door verzending aan het laatst bekende adres, ook als het bestuursorgaan weet van de onjuistheid daarvan) en ABRS 26 juli 2006, AB 2006, 416 (bekendmaking van een besluit mag geschieden door verzending aan het adres dat aan het betrokken bestuursorgaan is opgegeven) (noot onder nr. 416)

2007

 • ABRS 4 oktober 2006, AB 2007, 335 (verstrekking gegevens GBA aan derden mogelijk voor opstellen dagvaarding, echter alleen aan derden die uit hoofde van hun ambt of beroep gewoonlijk met gerechtelijke werkzaamheden zijn belast, zoals advocaten)

2008

 • ABRS 20 augustus 2008, AB 2008, 342 (bij bekendmaking beschikking moet bestuursorgaan afgaan op GBA-adres geadresseerde; omvang geding)

2012

 • ABRS 7 maart 2012, AB 2012, 269 (stukken liggen in strijd met artikel 3.11 Awb niet mee ter inzage met ontwerpbesluit; passeren van dit gebrek met artikel 1.5 Chw)

2013

 • ABRS 21 augustus 2013, AB 2013/334 (toepasselijkheid afdeling 3.4 Awb; belanghebbende bij besluit tot onttrekking aan het openbaar verkeer)

2014

 • ABRS 5 december 2012, AB 2014/249 (openbaarmaking NAW-gegevens, zienswijzen, eerbiediging persoonlijke levenssfeer)

2016

 • ABRS 19 oktober 2016, AB 2016/427 (verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning; ter inzage leggen ontwerp)

2017

 • ABRS 12 juli 2017, AB 2017/426 (VVGB en besluitonderdeel, gronden in inschakeling StAB, categorieën van gevallen waarin geen VVGB is vereist, passeren gebreken)

2018

 • ABRS 13 december 2017, AB 2018/133 (elektronische kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning; geen verschoonbaarheid termijnoverschrijding)

2019

 • Rb. Limburg 21 december 2018, AB 2019/177 (prejudiciële vragen. zienswijzen en beroepsrecht. belanghebbende en beroepsrecht. Verdrag van Aarhus)
 • ABRS 15 mei 2019, AB 2019/338 (een binnenplanse afwijking kan alleen een ondergeschikte afwijking van de planregels betreffen. finale geschilbeslechting en bespreken overige beroepsgronden)

2020

 • ABRS 30 oktober 2019, AB 2020/39 (van de omgevingsvergunning had niet enkel elektronisch mededeling mogen worden gedaan; de termijnoverschrijiding is echter niet verschoonbaar)

2022

 • ABRS 27 oktober 2021, AB 2022/186 (Omdat belanghebbende bestuursorganen als het ‘betrokken publiek’ in de zin van het Verdrag
  van Aarhus kunnen worden aangemerkt, concludeert de Afdeling dat bestuursorganen ook deel kunnen uitmaken van het ‘publiek’.)

in: De Gemeentestem (Gst.), Deventer: Wolters Kluwer (ISSN 0165-7895):

2003

 • ABRS 1 oktober 2003, Gst. 2004, nr. 160 (belanghebbende, hoger beroep)

in: Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), Den Haag: Stichting Instituut voor Bouwrecht (ISSN 1874-8740):

 • ABRS 30 november 2011, TBR 2012/50 (anonimisering zienswijzen, inspraak voorafgaand aan de terinzagelegging van een voorontwerp van het bestemmingsplan; relativiteit; kostenverhaal

als vaste annotator in: Bouwrecht (BR), Deventer: Wolters Kluwer (ISSN 2589-0190):

2008

 • ABRS 13 augustus 2008, BR 2008, nr. 184, p. 874 (pro forma indien van zienswijzen tegen bestemmingsplan; in de gelegenheid stellen de zienswijzen aan te vullen; zorgvuldigheidsbeginsel)

2009

 • ABRS 24 september 2008, BR 2009, nr. 35, p. 120 (verhouding Bouwbesluit 2003 en gebruiksvergunning krachtens gemeentelijke bouwverordening; brandveiligheid)
 • HR 19 december 2008, BR 2009, nr. 61, p. 324 (overheidsaansprakelijkheid; formele rechtskracht; rechtmatigheid van onherroepelijk geworden primair besluit tot verlenen van (vrijstelling en) bouwvergunning na vernietiging door de ABRS van de eerste beslissing op bezwaar; beoordelingsmoment)
 • Vzngr. Rb. Leeuwarden 14 mei 2009, BR 2009, nr. 146, p. 734 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV); voldaan aan eisen die UOV aan publicatie stelt)

2010

 • ABRS 16 december 2009, BR 2010, nr. 57, p. 324 (planschaderisicoanalyses en de Wet openbaarheid van bestuur)

2011

 • ABRS 24 augustus 2011, BR 2011/192 (nadere motivering zienswijze na afloop termijn)
 • ABRS 7 september 2011, BR 2011/193 (ontvankelijkheid van zienswijze; bestemmingsplan ten opzichte van ontwerp gewijzigd vastgesteld; ontwerp al beperkend t.o.v. eerder bestemmingsplan)

2013

 • ABRS 20 februari 2013, BR 2013/69 (fictieve omgevingsvergunning van rechtswege; binnenplanse afwijkingsmogelijkheid; geen toetsing toverformule)
 • ABRS 18 juli 2013, BR 2013/150 (fictieve positieve beschikking bij niet-tijdig beslissen; beoordelingsvrijheid; binnenplanse afwijkingsbevoegdheid)

2014

 • KB 4 mei 1964, BR 2014/51 (jubileumannotatie 50 jaar Bouwrecht; uitbreidingsplan, bestemmingsplan als toetsingsgrond voor vergunningaanvraag)

2014

 • KB 4 mei 1964, BR 2014/51 (jubileumannotatie 50 jaar Bouwrecht; uitbreidingsplan, bestemmingsplan als toetsingsgrond voor vergunningaanvraag)

2015

 • ABRS 29 april 2015, BR 2015/62 (SER-ladder; bestaand stedelijk gebied; plantoelichting)
 • ABRS 29 april 2015, BR 2015/63 (Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012, Standaard voor vergelijkbare bestemmingsplannen 2012)
 • ABRS 3 juni 2015, BR 2015/72 (efficiënte geschilbeslechting; rechtszekerheid; na afloop van beroepstermijn of gegeven termijn voor aanvullen gronden kan geschil niet worden uitgebreid naar nieuw besluitonderdeel) (noot onder BR 2015/73)
 • ABRS 10 juni 2015, BR 2015/73 (na afloop van de beroepstermijn of na de termijn als bedoeld in artikel 6:6 Awb zijn nieuwe gronden mogelijk, behoudens goede procesorde)
 • ABRS 16 september 2015, BR 2015/110 (proactieve aanwijzing GS in strijd met uitdrukkelijke, specifieke bepaling uit Verordening Ruimte 2014 Noord-Brabant)

2016

 • ABRS 17 februari 2016, BR 2016/47 (onverbindendheid artikel 7k Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet)

2017

 • ABRS 21 december 2016, BR 2017/21 (noot samen met mr. J. oude Egbrink) (voorwaardelijke verplichting in bestemmingsplan)
 • ABRS 12 juli 2017, BR 2017/93, en ABRS 13 september 2017, BR 2017/94 (reactieve aanwijzing; algemene regels, noodzaak)

2018

 • ABRS 10 januari 2018, BR 2018/34 (termijnoverschrijding verschoonbaar; last onder dwangsom onevenredig)
 • ABRS 9 mei 2018, BR 2018/65 (VVGB-gezag moet zelf het ontwerp van de VVGB opstellen)
 • ABRS 22 augustus 2018, BR 2018/84 (overtrederschap en inhoud last bij overtreding van art. 2.1 lid 1 onder c Wabo)

2019

 • ABRS 24 juli 2019, BR 2019/81 (bestemmingsplan; ADC-toets; dwingende redenen van groot openbaar belang; beperkte aantasting Natura-2000-gebied)van art. 2.1 lid 1 onder c Wabo)

2020

 • ABRS 6 mei 2020, BR 2020/56 (Wet natuurbescherming, Natura 2000; passende beoordeling; uitbreidingsdoelstelling; positieve effecten ten tijde van passende beoordeling; exclavering)

2021

 • ABRS 9 december 2020, BRR 2021/24 (omgevingsvergunning zonder vereiste Natura 2000-activiteit; instandlating rechtsgevolgen)
 • ABRS 30 juni 2021, BR 2021/91 (Smb-richtlijn, milieubeoordeling Activiteitenbesluit milieubeheer en Activiteitenregeling milieubeheer) (Windpark Delfzijl-Zuid Uitbreiding)

2022

 • ABRS 9 februari 2022, BR 2022/29 (annotatie onder nr. 30), ABRS 9 februari 2022, BR 2022/30 (annotatie samen met J. oude Egbrink)

2023

 • ABRS 7 september 2022, BR 2023/4 (annotatie samen met J. oude Egbrink) (Rav-emissiefactoren niet bruikbaar in een voortoets of passende beoordeling voor een natuurvergunning)

tezamen met S.A.J. Munneke (tot 2018), J.L.W. Broeksteeg (vanaf 2018), H.A. Oldenziel en H.B. Winter redacteur van de serie Bestuursrecht in praktijk, Deventer: Wolters Kluwer (https://www.wolterskluwer.nl/shop/serie/bestuursrecht-in-praktijk/Bestuursrechtinpraktijk), voor de volgende delen:

 • deel 5, H.Ph.J.A.M. Hennekens, Openbare-orderecht, 2007(2) en 2013(3)
 • deel 6, Y.M. van Soest-Ahlers, J.C.A. de Poorter, Advisering in het bestuursrecht, 2008
 • deel 7, J.M.C. Meulenbroek, Klachtrecht en ombudsman, Een praktische handleiding, 2008(1), 2014(2)
 • deel 8, C.T. Dekker, Y. van der Wal, Staatssteun in de decentrale praktijk, 2008
 • L.M. Koenraad, De uniforme openbare voorbereidingsprocedure, 2013(1), 2016(2)
 • H.D. Tolsma, A.T. Marseille, Geschilbeslechting door de bestuursrechter, 2013
 • F.R. Vermeer, F.W. Visser, A. Sibma, De last onder dwangsom, 2017
 • H. Oldenziel, W. de Vos, Systeem en kerninstrumenten van de Omgevingswet, 2018
Geverifieerd door MonsterInsights