ALGEMEEN BESTUURSRECHT

U kunt met een veelheid aan overheidsbesluiten te maken krijgen. Denk aan subsidiebesluiten, besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en nog veel meer. Wij kunnen u bijstaan op het brede terrein van het bestuursrecht.

RUIMTELIJKE ORDENING

Een bijzonder deel van het bestuursrecht is het recht van de ruimtelijke ordening. Dat rechtsgebied gaat over de fysieke inrichting van ons land. Rijk, provincies en gemeenten hebben vele instrumenten om de inrichting van de ruimte in ons land te regelen.

MILIEU/NATUUR

De werkzaamheden op het terrein van het milieurecht en het natuurbeschermingsrecht zijn zeer uiteenlopend. Denk aan vergunningen voor windparken, motorcrossterreinen, veehouderijen. De procedures zijn vaak bijzonder complex.

Overige rechtsgebieden

Wertheim advocatuur b.v. is ook actief op andere rechtsgebieden die een raakvlak hebben met de overheid. Voor vragen die niet tot onze specialisatie behoren, kunnen wij u doorverwijzen naar gespecialiseerde advocaten met wie wij vaak samenwerken.

Over Wertheim advocatuur

Wertheim advocatuur b.v. is actief op het terrein van het bestuursrecht en het civiele recht: omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, milieu), Wet openbaarheid van bestuur, subsidies, bekostiging, contracteren met de overheid, onrechtmatige overheidsdaad, planschade, Wet bescherming persoonsgegevens, telecommunicatierecht, ambtenarenrecht. De cliëntèle bestaat uit (semi-)overheden, woningcorporaties, particulieren en bedrijven.