Advocaten overheid ruimtelijke ordening milieu

ALGEMEEN BESTUURSRECHT

Vergunningen, subisidies, Wet open overheid, Wet Bibob, Alcoholwet 

RUIMTELIJKE ORDENING

Omgevingswet, omgevingsvisies, programma’s, omgevingsplannen, omgevingsvergunningen voor een omgevingsplanactiviteit, “bruidsschat”, projectbesluiten 

MILIEU

Omgevingswet, omgevingsvergunningen voor een milieubelastende activiteit (“mba”)

NATUUR

Gebiedsbescherming (Natura 2000) (o.a. stikstofproblematiek), soortenbescherming, Natuurnetwerk Nederland

Overige rechtsgebieden

Wertheim advocatuur b.v. is ook actief op andere rechtsgebieden die een raakvlak hebben met de overheid, zoals contracteren met de overheid en overheidsaansprakelijkheidsrecht. Voor vragen die niet tot onze specialisatie behoren, kunnen wij u doorverwijzen naar gespecialiseerde advocaten met wie wij vaak samenwerken.

Over Wertheim advocatuur

Wertheim advocatuur b.v. is actief op het terrein van het bestuursrecht en het civiele recht: omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, milieu), Wet open overheid (voorheen: Wet openbaarheid van bestuur), subsidies, bekostiging, contracteren met de overheid, onrechtmatige overheidsdaad, planschade, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en telecommunicatierecht. De cliëntèle bestaat uit (semi-)overheden, woningcorporaties, particulieren en bedrijven.

Geverifieerd door MonsterInsights