Specialisaties

Algemeen bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de rechtsverhouding tussen de overheid enerzijds en burgers en bedrijven anderzijds. Bestuursorganen nemen eenzijdig besluiten op velerlei terreinen. Denk aan subsidiebesluiten, omgevingsvergunningen, besluiten over het openbaar maken van stukken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. …

Lees meer

Ruimtelijke Ordening

Een bijzonder deel van het bestuursrecht is het recht van de ruimtelijke ordening. Dat rechtsgebied gaat over de inrichting van een gebied. Rijk, provincies en gemeenten hebben vele instrumenten om de inrichting van de ruimte in ons land te regelen. …

Lees meer

Milieurecht/Natuurbeschermingsrecht

De werkzaamheden op het terrein van het milieurecht en het natuurbeschermingsrecht zijn zeer uiteenlopend. Denk aan vergunningen voor windparken, motorcrossterreinen, veehouderijen. Er zal aan een veelheid aan normen voldaan moeten worden, variërend van geluid, geur, slagschaduw, enz. De soorten- en de gebiedsbescherming zijn geregeld in de Wet natuurbescherming. …

Lees meer

Overige rechtsgebieden

Wertheim advocatuur b.v. is ook actief op andere rechtsgebieden die een raakvlak hebben met de overheid. Voor vragen die niet tot onze specialisatie behoren, kunnen wij u doorverwijzen naar gespecialiseerde advocaten met wie wij vaak samenwerken. …

Lees meer