Algemene Voorwaarden

Gegevens Wertheim advocatuur b.v.

1. Wertheim advocatuur b.v. (hierna: Wertheim advocatuur) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht die zich ten doel stelt de uitoefening van de praktijk van advocaat in de ruimste zin van het woord. Wertheim advocatuur is statutair gevestigd te Zwolle en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 62228943.

Reikwijdte algemene voorwaarden

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van de opdrachtgever aan Wertheim advocatuur, inclusief de vervolgopdrachten of nadere instructies van de opdrachtgever.

Wie is opdrachtnemer?

3. Uitsluitend Wertheim advocatuur geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer, zelfs wanneer het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling van een opdrachtgever is dat de opdracht wordt gegeven aan een bepaalde persoon. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten en blijven buiten toepassing.

Voor wie wordt de opdracht uitgevoerd?

4. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud en de resultaten van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

(Beroeps)aansprakelijkheid

5. De (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van Wertheim advocatuur voldoet aan de voorwaarden gesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten. Het verzekerd bedrag voor beroepsaansprakelijkheid beloopt thans € 1.000.000,- (één miljoen euro) per aanspraak en per verzekeringsjaar.

Beperking (beroeps)aansprakelijkheid

6. Voor zover mogelijk onder Nederlands recht, is iedere aansprakelijkheid van Wertheim advocatuur beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat ingevolge de verzekeringspolis geldt. Voor aansprakelijkheid die niet valt onder de dekking van de (beroeps)aansprakelijkheids­verzekering, is Wertheim advocatuur aansprakelijk voor ten hoogste het honorarium dat ter zake van een specifieke opdracht gedurende het laatste jaar door Wertheim advocatuur in rekening is gebracht, tot een maximum van € 10.000 (tienduizend euro). Een vordering op Wertheim advocatuur zal in elk geval verjaren indien niet binnen één (1) jaar nadat een schade toebrengend feit is geconstateerd, een schriftelijke melding daarvan door Wertheim advocatuur is ontvangen. De bewijslast voor aansprakelijkheid, schade en de ontvangst van de laatstbedoelde melding berust bij de opdrachtgever.

Inschakeling derden

7. Wertheim advocatuur is bevoegd om derden in te schakelen in verband met de opdracht van de opdrachtgever. Bij de selectie van deze derden zal Wertheim advocatuur de nodige zorg betrachten. Wertheim advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of fouten van deze derden. De opdrachtgever machtigt Wertheim advocatuur namens hem een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van ingeschakelde derden te aanvaarden. Wertheim advocatuur staat uitdrukkelijk niet in voor voldoening van hun honorarium e.d.

Uitbreiding reikwijdte algemene voorwaarden

8. Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen van toepassing op Wertheim advocatuur, maar ook op alle natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht, of die op enige wijze daarvoor aansprakelijk gehouden kunnen worden, onder wie (voormalige) medewerkers of (voormalige) aandeelhouders van Wertheim advocatuur, inclusief hun rechtsopvolgers, alsmede op de Stichting Beheer Derdengelden Wertheim advocatuur (ingeschreven in het handelsregister onder nummer 62228498) en haar (voormalige) bestuurders. De opdrachtgever vrijwaart Wertheim advocatuur van vorderingen van derden die volgen uit of verband houden met de opdracht of de daarvoor uitgevoerde werkzaamheden, behalve wanneer een dergelijke vordering het gevolg is van bewuste roekeloosheid of grove nalatigheid van Wertheim advocatuur. Deze vrijwaring omvat tevens de kosten van juridische bijstand en verdediging.

Tarieven

9. Tenzij anders overeengekomen is, worden de door Wertheim advocatuur verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht op basis van de bestede tijd (geschreven op basis van eenheden van 6 minuten), vermenigvuldigd met het voor de opdracht geldende honorarium. Het honorarium is gebaseerd op een vast uurtarief, dat afhangt van de ervaring en specialistische kennis van de medewerker die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid. Wertheim advocatuur is gerechtigd de uurtarieven jaarlijks per 1 januari te corrigeren voor inflatie.

Geen kantoorkosten

10. Wertheim advocatuur rekent geen kantoorkosten, tenzij anders overeengekomen.

Betalingstermijn

11. Tenzij anders overeengekomen is, geldt voor betaling voor de verrichte werkzaamheden, vermeerderd met BTW, alsmede voor alle overige kosten die Wertheim advocatuur ten behoeve van de opdracht maakt, een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de datum van de factuur.

Voorschotten en vooraf te betalen verschotten (o.a. griffierecht)

12. In voorkomend geval kan Wertheim advocatuur de uitvoering van de opdracht afhankelijk stellen van het op voorhand voldaan zijn van een voorschot voor het honorarium of van het op voorhand voldaan zijn van bijzondere verschotten, meer in het bijzonder van het zogeheten “griffierecht”. Wertheim advocatuur kan daarvoor een betalingstermijn stellen die afwijkt van de termijn, genoemd in artikel 11. Achterliggende reden is het feit dat indien Wertheim advocatuur in het kader van de uitvoering van de opdracht zich als advocaat ten behoeve van opdrachtgever in rechte stelt, griffierecht verschuldigd kan worden. Wertheim advocatuur is niet gehouden zich zonder waarborg voor het griffierecht ten behoeve van opdrachtgever in rechte te stellen.

Invorderingskosten bij niet tijdige betaling

13. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Wertheim advocatuur maakt ter invordering van wat aan haar verschuldigd is, voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden forfaitair vastgesteld op 15% van de uitstaande hoofdsom.

Opschorten werkzaamheden bij niet tijdige betaling

14.Bij niet (tijdige) betaling van de werkzaamheden (alsmede de gevraagde voorschotten of verschotten) is Wertheim advocatuur gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige en integrale betaling heeft plaatsgehad, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Wertheim advocatuur die daardoor mocht ontstaan.

Geen verrekening of opschorting door opdrachtgever

15. De opdrachtgever is niet tot verrekening of opschorting gerechtigd.

Nederlands recht van toepassing

16. De verhouding tussen de opdrachtgever en Wertheim advocatuur wordt exclusief beheerst door het Nederlandse recht.

Rechter in Overijssel bevoegd

17. Tenzij de geschillenregeling advocatuur van toepassing is, is alleen de rechter in het arrondissement Overijssel bevoegd van enig geschil tussen de opdrachtgever en Wertheim advocatuur kennis te nemen, onverminderd het recht van hoger beroep en cassatie.

Betekenis van de kopjes

18. De kopjes in deze algemene voorwaarden zijn enkel bedoeld voor het vergroten van de leesbaarheid. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

gedeponeerd bij de Rechtbank Overijssel op 19 januari 2015, akteregistratienummer 3/2015

Geverifieerd door MonsterInsights